Enjoy a tai ji moment with Chungliang Al Huang.

Chungliang Al Huang's talk in London 2011